Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

İÇ YÖNERGE VE RIZA FORMU

 

MTEK BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN.TİC.A.Ş’ne (“Şirket”),

zaman zaman tadil edildiği şekliyle 07 Nisan 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun“) uyarınca veri sorumlusu olarak Kanun kapsamında bir takım sorumluluk ve yükümlülükler yüklenmektedir.

Şirket işbu iç yönerge metni ile Şirket bünyesinde çalışanların kişisel verilerinin işlenmesinin kapsamı ve amacı ile çalışanlarının Kanun’dan doğan hakları hakkında çalışanlarını bilgilendirmek istemektedir. Belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, çalışanlarının kişisel verilerinin gerek korunması gerekse gizliliği hususunda oldukça hassas davranmaktadır.

 

Madde 1. İşlenen Kişisel Veriler

1.1. Şirket, aşağıda yer alan kişisel verileri işleme hususunda işbu İç Yönerge’ye uymaktadır:

1.1.1. İsim ve soyisim

1.1.2. Adres

1.1.3. Telefon numarası ve e-posta adresi

1.1.4. T.C. kimlik numarası

1.1.5. Doğum tarihi ve yeri

1.1.6. Diploma

1.1.7. Askerlik Durumu

1.1.8. Çocuk Sayısı

1.1.9. Sağlık Durumu

1.1.10. Sabıka Kaydı

1.2. İşbu İç Yönerge ile ilgili herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir husus olması halinde aşağıda bilgileri verilen kişiye ulaşabilirsiniz:

Saliha DALKIRAN

Görev: Operasyon Yöneticisi

Telefon: +902129702123

E-mail: insanvedeger@mtekbilisim.com

 

Madde 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

2.1. Şirketimizin çalışanlarına ait kişisel verilerini, sağlık verileri de dahil olmak üzere işleme amacı aşağıdaki şekildedir:

2.1.1. Hizmet sözleşmesinin kurulmasını ve ifasını sağlamak,

2.1.2. Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak,

2.1.3. Şirketimizin işveren olarak kanunlardan ve sosyal sigorta mevzuatından doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

2.1.4. Zorunlu olduğu ölçüde, Şirketimizin hukuken meşru menfaatlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

2.1.5. İşyerinin işleyişini ve düzenini sağlamak.

 

Madde 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Halleri

3.1. Çalışanlar olarak sizin tarafınızdan Şirket’e verilen her türlü form, dilekçe, belge ve doküman Şirket tarafından işlenmektedir.

3.2. Şirket tarafından çalışanlara iş amaçlı olarak tahsis edilen ya da verilen bilgisayar, telefon gibi araçların amacına uygun kullanılması gerekmektedir. Bu araçlar yoluyla Şirket’e iletilen her türlü kişisel veri Şirket tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Ancak Şirket çalışan kişisel verilerini işlerken her zaman çalışan temel hak ve özgürlüklerine saygılı davranmaya özen göstermekte ve özel hayatın gizliliğine halel getirmemektedir.

 

Madde 4. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

4.1. Şirket, çalışanlarının sağlık verileri dahil kişisel verilerini ihtiyaç halinde üçüncü kişiler ile paylaşmaktadır. Söz konusu kişisel veriler talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

 

Madde 5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

5.1. Şirket tarafından tutulan kişisel verileriniz mevcut durumda Türkiye’de tutulmaktadır. Bu bakımdan kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir. Ancak Şirket’in söz konusu kişisel verileri yurt dışında tutmaya karar vermesi halinde, kişisel veriler bu amaçla yurt dışına, yeterli veri koruma kurallarının bulunduğu ülkelere ya da gerekli tüm önlemlerin alınması kaydı ile, yeterli veri koruma kurallarının bulunmadığı ülkelere aktarılabilir. Şirket her zaman Kanun’a uygun davranmayı kabul eder.

 

Madde 6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6.1. Kanun uyarınca veri ilgilisi olarak çalışanların sahip olduğu haklar, Şirket’in tabi olduğu kanun, yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki şekildedir:

6.1.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme hakkı,

6.1.2. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,

6.1.3. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,

6.1.4. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme hakkı, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme hakkı,

6.1.5. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de durumun bildirilmesini isteme hakkı,

6.1.6. Verilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme hakkı.

 

Madde 7. Şirket ile İletişim, İhlaller

7.1. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman veya herhangi bir ihlalin olduğunu veya olma ihtimalini öğrendiğinizde aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçmeniz mümkündür.

Adres: Maslak Mah.Meydan Sok. No: 1 D:55 Sarıyer/İstanbulTelefon: +902129702123E-mail: info@mtekbilisim.com

7.2. Tarafımıza herhangi bir ihlal bildiriminde bulunduğunuzda Şirketimizin ilgili birimi tarafından söz konusu ihlal konusu araştırılarak Tarafınıza en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihlalin varlığı ve ihlalin giderilmesi hususunda bilgi verilecektir.

 

Madde 8. Değişiklik

8.1. İşbu İç Yönerge ve Rıza Beyanı Formu’nda yer alan bilgiler Şirket tarafından zaman zaman değiştirilebilir, bu halde tarafınıza Şirket’in veri korumasına ilişkin düzenlemelerinin değiştiğine ilişkin bir bildirim gönderilebilir.

 

Madde 9. Rıza Dahilindeki Konular

9.1. Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına

mtekbilisim.com adresinden ulaşmanız mümkündür. Bu İç Yönerge ve Rıza Formu’nu imzalayarak MTEK BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN.TİC.A.Ş KVKK POLİTİKASI‘na uyum sağlama konusundaki beyanınızı iletmektesiniz.

9.2. İşbu İç Yönerge ve Rıza Formunu imzalayarak kişisel verilerinizin işlenmesine ve aşağıdaki hususlara açıkça rıza göstermektesiniz:

9.2.1. İşvereniniz olarak Şirket kişisel verilerinizi – sağlık verileriniz dahil- tutabilir, işleyebilir ve/veya üçüncü kişilere ve ülkelere – yeterli koruma sağlanmayan ülkeler dahil – aktarabilir,

9.2.2. İşveren tarafından tutulacak olan çalışan kişisel verileri iş sözleşmesinin sona ermesine kadar ve her halde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumuna kadar işlenmeye devam edecektir,

9.2.3. Şirket’in çalışanlara tahsis edilen telefon, bilgisayar ve araba gibi araçlar vasıtasıyla edindiği kişisel verileri meşru amaçları doğrultusunda inceleme yetkisi bulunmaktadır.

9.3. Şirket bünyesinde çalışan verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye her zaman İnsan Kaynakları biriminden ya da bu konuda hazırlanan MTEK BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN.TİC.A.Ş KVKK POLİTİKASI metninden ulaşabilirsiniz.

 

Madde 10. Yürürlük

10.1. İşbu İç Yönerge, Şirket tarafından 29.02.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

 

İşbu İç Yönerge ve Rıza Formunu okudum ve anladım, yukarıdaki hususlara kendi iradem ile açık rıza veriyorum.________

 

 

Ad-Soyad :

Tarih :

İmza :